بایگانی برچسب: باقیمانده شارژ

کدهای ایرانسل

مشترکین  سیم کارت های داعمی و اعتباری ایرانسل
جهت اطلاع از وضعیت حسابهای مختلف سیم کارت های ایرانسل خود می توانند  کد های دستوری زیر را از خط ایرانسل شماره گیری کنند تا از حساب سیم کارت خود مطلع شوند.

مشترکین اعتباری ایرانسل
موجودی شارژ فعلی در حساب اصلی :
۱#*۱۴۰*
اطلاعات حساب اس ام اس داخل شبکه :
۱#*۳*۸*۳*۱۴۰*
اطلاعات حساب اس ام اس به سایر خطوط :
۲#*۳*۸*۳*۱۴۰*
اطلاعات حساب مکالمه داخل شبکه :
۱#*۳*۶*۱۴۰*
اطلاعات حساب مکالمه با سایر خطوط :
۲#*۳*۶*۱۴۰*

مشترکین دائمی ایرانسل
وضعیت صورتحساب :
۱#*۱*۱۳۰*
محدودیت اعتبار :
۴#*۱*۱۳۰*
اطلاعات حساب اس ام اس فعلی :
۱#*۳*۸*۳*۱۳۰*
روزهای اعتبار اس ام اس :
۳#*۳*۸*۳*۱۳۰*

مشترکین ایرانسل با شماره گیری کد های دستوری بالا، موجودی اعتبار طرح بر اساس ریال  برای شما نمایش داده خواهد شد و شما می توانید با تقسیم آن به تعرفه های مصوب پایه ثانیه ای ،مقدار باقی مانده دقایق مکالمه یا اس ام اس را محاسبه نمایید.
مثلاً اگر مقدار شارژ در حساب ” مکالمه داخل شبکه” برابر با ۶۲,۰۰۰ ریال باشد،به این معنا است که مشترک ایرانسل می تواند ۱۰۰ دقیقه مکالمه از قرار هر دقیقه ۶۲۰ ریال داشته باشد و یا اگر موجودی شارژ مشترک ایرانسل در “اطلاعاتاس ام اس به سایر خطوط” برابر ۸,۰۰۰ ریال باشد، او می تواند پنجاه اس ام اس خارج شبکه از قرار هر کدام ۱۶۰ ریال ارسال کند.